Så gör vi Partille grönare

I Partille vill vi i socialdemokrater vill satsa på en hållbar utveckling av kommunen genom klimatsmart byggande och långsiktiga investeringar i miljövänliga transporter, såsom kollektivtrafik.  Vi vill också öka medvetenheten kring miljö och minska kommunens ekologiska fotavtryck. 
En av vår tids största utmaningar är klimatutvecklingen och det är viktigt att vi alla bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vi vill:
● Bygga fler, bättre och säkrare gång- och cykelvägar
● Behålla fri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik
● Erbjuda fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven
● Införa samma zoner för färdtjänsten som för övrig kollektivtrafik
● Övergå till fossilfria fordon i kommunala fordonsflottan
● Satsa på miljöfrämjande insatser inom ramen för kommunens ordinarie arbete, bland annat
genom att bygga fler laddstolpar
● Sträva efter klimatneutralitet och närproduktion vid offentlig upphandling
● Främja hållbar konsumtion genom att certifiera Partille som en Fairtrade city
● Ställa krav på klimatsmart byggande vid markanvisningar och kommunens byggprojekt
● Införa gröna bygglov genom att koppla bygglovsavgiften till miljöåtgärder
● Fortsätta bekämpa invasiva arter i kommunen
● Bilda naturreservat i området väster om Björndammsterrassen, som av Skogsstyrelsen
betecknas som en nyckelbiotop

Valprogram 2022-2026 (spartille.se)

facebook Twitter Email