Svar till Alliansen

Alliansen undrar vad Socialdemokraternas budgetförslag innebär, det skall jag gärna berätta!

Vi Socialdemokrater ser att kommunens verksamheter idag bedrivs med orealistiska ekonomiska förutsättningar. Många verksamheter har i flera år dragit över sina budgetar och arbetar med sparbeting i olika former.

Personalen är vår viktigaste resurs! För att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet och goda resultat måste vi ha kompetent och kunnig personal. Vi ser en hög personalomsättning både bland chefer och personal, och vi har under många år haft höga sjukskrivningstal. Höga sjukskrivningar innebär både att vi är dåliga arbetsgivare men leder tyvärr också till sämre kvalitet. Därför måste prioritera personalfrågorna och jag lyfte detta flera gånger under fullmäktiges budgetdebatt, men fick tyvärr dålig respons.

Vi är i dag i en situation i Göteborgsregionen där vi har en stor brist på utbildad personal både inom omsorg och förskola/skola. Vi måste därför se till att vara en attraktiv arbetsgivare som ser till att personalen har en bra arbetssituation, en god miljö och rimliga arbetsförhållanden.

Vi måste komma till rätta med denna stora utmaning. Det har Partilleborna rätt att kräva av oss!

Här kommer förslag på konkreta satsningar som socialdemokrater anser ska genomföras:

– Personalen skall ha mer tid för att aktivera och umgås med de äldre inom äldreomsorgen.
– Alla barn och ungdomar skall få det stöd de behöver så tidigt som möjligt i livet och att barngrupperna skall vara små i förskola och de lägre åldrarna i skolan.

I vår budget har vi anslagit 28,5 mkr extra för 2019. Fördelat på 15 mkr till Vård och omsorgsnämnden, 12 mkr till Utbildningsnämnden, 1 mkr till Kultur och fritid och 0,5 mkr till Social och arbetsnämnden. Då kan vi öka bemanningen så att vårdtagarna får rimligt bemötande och våra barn och unga den utbildning som de har rätt till.

Det är inte alltid lätt att hantera en föränderlig omvärld, men när det gäller god arbetsmiljö och ett gott bemötande av de gamla och unga Partilleborna så är detta ingen raketforskning, utan något som vi kan och bör erbjuda redan idag, allt annat är skamligt anser vi socialdemokrater.

Eva Carlsson
Kommunalråd
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email