S-aktuellt 2020-04-02: Krispaket för landets kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Den s-ledda regeringen har därför kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om ett krispaket för landets kommuner och regioner. Totalt föreslås tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i den vårändringsbudget för 2020 som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Dessutom höjs statsbidragen permanent med 12,5 miljarder kronor från 2021.

Talepunkter

  • Vi ger idag besked till Sveriges alla kommuner och regioner att det kommer stora statliga tillskott de kommande åren för att trygga välfärden. Det är utöver vårt tidigare besked att staten ersätter kommuner och regioner för alla extraordinära kostnader kopplat till arbetet med att vårda sjuka och minska smittspridningen.
  • Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och i Sverige.
  • De senaste veckorna har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterat flera krispaket mot både smittspridningen och dess ekonomiska konsekvenser. [Sammanfattning av förslagen, som uppdateras löpande, finns att läsa HÄR.]
  • Först och främst ska alla som arbetar med att hindra smittspridning och vårda drabbade ha alla nödvändiga resurser. Brist på pengar får inte stå i vägen för att hindra smittan och därför kommer staten ta alla extraordinära sjukvårdskostnader på grund av smittan samtidigt som karensdagen slopas.
  • För att lindra coronavirusets ekonomiska konsekvenser för jobb och företag har vi dessutom presenterat flera krispaket med åtgärder som korttidsarbete, slopat sjuklöneansvar, en statlig företagsakut, likviditetsförstärkning via skattekontot och utökade möjligheter till statliga lån och garantier.
  • Vi kommer kunna rädda många jobb och företag men inte alla. Företag kommer att gå i konkurs och människor kommer att bli arbetslösa. För att stärka människors trygghet förstärker vi a-kassan och inför fler åtgärder för den som blir arbetslös. Vi bygger också ut yrkes- och högskoleutbildningen så att fler ska kunna fylla på sina kunskaper och kunna söka fler jobb när läget vänder.
  • När vi har tagit oss igenom virusutbrottet ska vi stimulera ekonomin så att hjulen snabbt börjar rulla igen.
  • Vi har råd med det här tack vare att Sverige har mycket starka offentliga finanser med den lägsta statsskulden sedan 1977. Det är för tider som dessa som regeringen har sparat i ladorna.

Innehåll krispaket för landets kommuner och regioner

Ökade generella statsbidrag i år och kommande år

Kommuner och regioner föreslås få ett tillskott på 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har aviserat tidigare. Det nya tillskottet på ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

Utökade medel för att kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader

Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av covid-19. Regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför föreslås ytterligare 2 miljarder kronor gå till detta ändamål, det vill säga totalt 3 miljarder kronor. Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen.

Mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har efterfrågat flexiblare regler för den så kallade kömiljarden. Regeringen kommer därför föreslå att stora delar av prestationskraven tas bort tillfälligt under 2020. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor som tidigare endast skulle betalas ut till de regioner som har uppfyllt dessa krav kommer betalas ut till samtliga regioner baserat på befolkningsmängd. Regeringen inleder nu en dialog med SKR om detta.

Övriga åtgärder i vårändringsbudgeten

  • Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört ett kraftigt ökat antal samtal till krisinformationsnumret 113 13, som drivs av SOS Alarm. Regeringen föreslår därför att verksamhetens anslag ökas med 15 miljoner kronor under 2020 för att finansiera ökade kostnader för bemanning som den ökade belastningen medför.
  • Regeringen ser också över flera olika möjligheter att minska den administrativa bördan för kommunsektorn och underlätta hanteringen av det nya coronaviruset genom att till exempel förändra krav på uppföljning och återrapportering för riktade statsbidrag och överenskommelser. Ett intensivt och brett arbete pågår och Regeringen har för avsikt att återkomma med mer konkreta förslag när så är möjligt.
facebook Twitter Email