Regeringen presenterar klimatpolitisk handlingsplan

Regeringen presenterar nu för första gången en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Klimatarbetet ska integreras i alla relevanta politikområden. Handlingsplanen har tagits fram av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

– Utvecklingen för världens klimat är oroande. Just nu smälter världens landisar, temperaturen i haven stiger och enorma skogsbränder blir allt vanligare. Det berör alla människor. Ett stabilt klimat är en förutsättning för jordens ekosystem och människans välfärd.

– Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. För att lyckas nå målet om nettonollutsläpp behöver alla samhällssektorer på alla nivåer bidra till den hållbara och fossilfria utvecklingen.

– Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Regeringen har nu överlämnat den första handlingsplanen till riksdagen

– Därför presenterar regeringen nu för första gången en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Klimatet ska integreras i alla relevanta politikområden

Vad innebär klimathandlingsplanen i korthet?

– Det är en plan som beskriver en samlad politik för hur Sverige ska nå det utsläppsmål som satts upp av riksdagen och hur vi ska leva upp till Parisavtalet.

– Klimathandlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen kommer att ta initiativ till under mandatperioden och som spänner över hela samhället.

– Planen beskriver en samlad politik för hur Sverige ska nå det utsläppsmål som satts upp av riksdagen och hur vi ska leva upp till Parisavtalet.

– I den klimatpolitiska handlingsplanen redovisar regeringen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som bidrar till att nå de nationella och globala klimatmålen.

– Att integrera klimatpolitiken innefattar bland annat att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

– I samband med nästa översyn av respektive samhällsmål omformuleras målen vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen, och regelverket tydliggörs så att konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de politikområden där det är relevant.

facebook Twitter Email