Vad vill vi göra med makten?

Det kommer aldrig att vara så många dagar till nästa val som nu. Vi har alltså maximalt med tid för att jobba igenom och definiera våra visioner, formulera och värdera konkreta reformförslag. Vi ska granska och fila på våra arbetsmetoder för att sprida våra budskap och förslag till lösningar på samhällsproblem inför nästa och bortom kommande val. Men grunden måste ändå vara våra värderingar och syftet med att vi valt att samlas som socialdemokrater.

Eftervalsdebatten präglas mycket av resonemang om andra partiers taktik och prioriterade frågor i valrörelsen. I avsaknad av klart angivna framtidsvisioner och en välformulerad problemanalys hamnar vi i situationen att samhället betraktas passivt och med rädsla för vad som händer kring oss.

Valrörelsen från vår sida sägs ha varit förhandlingsanpassad och har innehållit för få reformförslag

Så vad väntar vi på? Låt oss sätta igång arbetet!

Vi kan diskutera hur strategi, taktik och verktyg ska utformas för bästa och mest effektiva kommunikation partiinternt och med potentiella väljare.

Viktigast är dock innehållet i vår politik. Vårt verkliga skäl för vår existens som organisation. Vad är det som gör att vi vill berätta att vi är socialdemokrater? Här finns mycket som behöver vår analys, våra visioner och strategi för förändring. Vi behöver inte leta efter områden som kräver vår uppmärksamhet: boende, utbildning, näringsliv, energi och klimat, vård och omsorg, jämlikhet, språk och integration, försvar, polis och rättsväsende, infrastruktur. Vi behöver ge en bild av reformbehovet.

Den långsiktiga finansiering av den offentliga sektorn måste utredas. Det fanns faktiskt med som en programpunkt under tidigare regeringar men någon utredning föddes aldrig. En total översyn av skattesystemet som ger svar på hur vi ska ha det med inkomst- och kapitalbeskattningen framöver är central. Skattens funktion som finansiär av offentliga tjänster ska diskuteras samt skattens roll som omfördelande verktyg. Vårt system för skydd vid arbetslöshet måste ses över samtidigt med en förändring av reglerna för beskattning av arbetslösa och personer som har sjukpenning/ersättning.

Den statliga politiken för att stödja bostadsförsörjningen får inte inskränkas till bidrag i form av ränteavdrag på lån samt rot- och rutavdrag. Nya investeringsbidrag till nybyggnation och energirenoveringar av flerbostadshus kan ge en positiv inverkan på bostadsförsörjningen.

I diskussionen om boendesegregation, fattigdom och konstaterade effekter på ungas framtidstro

deklarerades i valrörelsen att för varje krona som satsas på förstärkning av polisen skulle satsas minst lika mycket på icke polisiära insatser i berörda områden. Det här låter bra men måste konkretiseras för att kunna förstås och driva utvecklingen.

Vilka är våra visioner? Vad är det vi ser behöver göras? Låt oss formulera vad vi tror på, vill övertyga om och arbeta för. Visa på skillnaderna och förbättringarna av vårt gemensamma som ska bli resultatet av en utveckling ledd av socialdemokratiska idéer och reformer för ett jämlikare Sverige.

Visst är målet att åter vinna makten viktigt. Men vad vill vi göra med makten? Nu har vi tid och möjlighet att formulera och sprida budskapet.

Per-Axel Persson, socialdemokrat i Partille

Publicerad: Aktuellt i Politiken 4 oktober 2022

facebook Twitter Email