Motion till Partille kommunfullmäktige

Inrättande av ett nytt naturreservat i Partille.

Partille kommun är en av Sveriges minsta kommuner och ligger i en storstadsregion. Några mindre delar av kommunens mark är skyddad i olika former texnaturreservat och Natura 2000 .

När vi nu står i begrepp att bebygga ännu ett stort naturområde i centrala Partille vill vi, socialdemokrater betona vikten av att för framtiden skydda särskilt skyddsvärda områden. Strax väster om Björndammsterrassen finns ett område som av Skogsstyrelsen betecknas som en nyckelbiotop och därmed har ett starkt skyddsvärde.                                                                                              – ”En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad. Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur. Citat skogsstyrelsen

Socialdemokraterna föreslår att:

Partille kommun utreder förutsättningarna för att bilda ett Naturreservat av detta, av Skogsstyrelsen utpekade område samt, om de rätta förutsättningarna finns, att Partille kommun bildar ett naturreservat

För Socialdemokraterna 20190926 Daniel Kristoffersson​​ Eva Carlsson ​​

facebook Twitter Email