Några röster från kommunfullmäktige

Eva Carlsson 

En budget handlar både om mål med verksamheten och ekonomi.

Partille är en bra kommun och vi har alla förutsättningar för att vi skall vara en riktigt bra kommun för alla våra invånare. Vårt mål är att Partille skall vara en Ekonomisk, Ekologisk och Socialt hållbar kommun i ett globalt perspektiv.

Denna värdegrund skall styra arbetet i hela vår kommun och skall prägla nämndernas budgetar och verksamhetsplaner.

Förra fullmäktigemötet fattade vi äntligen beslutet om ett hållbarhetsarbete i Partille utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det skall innehålla alla tre hållbarhetsperspektiven, och vi är mycket glada att detta äntligen kommit till stånd.

Vi vill att Konventionen om Mänskliga rättigheter och barnkonventionen skall beaktas i alla beslut vi fattar. Det innebär att vi står upp för alla människors lika värde och rättigheter. Vi vill ha ett öppet samhälle där alla människor är inkluderade. oavsett kön, etnicitet, religion eller annat.

Barnperspektivet skall alltid finnas med när vi fattar beslut. Barn skall ges möjlighet att vara delaktiga, och att bli hörda. Partille skall vara en trygg kommun som ger förutsättningar för alla att ha ett gott liv. Våra äldre skall ha en god omsorg. Våra skolelever har rätt till en skola med god kvalitet, som säkerställer att alla barn får en trygg skolgång och ges möjlighet att lyckas med sina studier. Genom ett aktivt folkhälsoarbete skall vi ge alla Partillebor förutsättningar för ett gott och jämställt liv. När vi planerar nya bostadsområden är det viktigt att alla upplåtelseformer finns i varje grundskolas upptagningsområde. Vi vill skapa trevliga och tillgängliga mötesplatser för människor i alla åldrar både i centrum och ute i våra kommundelar. Från den lilla lekplatsen med en parkbänk, till vår stora arena, vår kommande simhall och allt däremellan.

Vi skall värna våra naturområden och göra dem tillgängliga, och precis som vi har mål om att det skall vara nära till en busshållplats, så skall det också vara nära till naturen var man än bor. Insatser skall göras för att stärka den biologiska mångfalden.

All energi som används av kommunen skall vara fossilfri. Ekologisk och gärna närproducerad mat skall i så stor utsträckning som möjligt serveras i skolor och våra övriga verksamheter. Vi skall självklart ha verksamheter som är giftfria.

Den viktigaste resursen vi har för att uppnå våra mål är vår personal.
Vi ser hur omsättningen av personal är hög, det är svårt att få personal med rätt kompetens till ett flertal yrken. Vi ser en sjukfrånvaro som ligger på runt 8 % och det är oroande. Det är därför viktigt att vi skärper arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare Vi skall erbjuda en god arbetsmiljö med trygga anställningar och heltidstjänster.

Jag är glad att Partille kommun äntligen arbetar för att alla skall ha rätt till Heltidstjänster. Men det går för långsamt. Det är ju självklart att även vi som kommun skall ha heltid som norm. Det är en del, men det gäller också att skapa trygghet ute på fältet, att få till den där goda arbetsplatsen där personal trivs. . Att ständigt arbeta under trycket att ekonomin inte går ihop, med ständiga sparbeting, vikariestopp, inköpsstopp, att uppleva att man inte hinner med sitt jobb m m det är ingen god arbetssituation. Vi har besökt en hel del arbetsplatser i skola och äldreomsorg och vi hör det överallt – oron för våra brukare att de inte skall få det de behöver eller att de skall fara illa. Detta är vikigt!!

Idag ser jag en oroväckande personalomsättning både bland chefer och personal i våra verksamheter, och det borgar inte för en god kvalitet, kontinuitet och arbetsglädje.

Rätt till heltid, jämställda löner, en god arbetsmiljö det måse vi prioritera. – Dessa frågor är precis lika viktiga som arbetet med de höga sjukskrivningstalen, och de hänger ihop det är tydligt.

Tänk om Partille kommun skulle vara den som utmanade de andra i GR att bli den bästa arbetsgivaren i GR?

Låter kanske lite konstigt men jag vill dra parallellen till vårt arbete med att vara en företagsvänlig kommun- Att få bra placeringar på olika listor om att vara bra för näringslivet. Partille har satt stort focus på detta och då klättrade vi i alla rankingar, det är ju bra i sig. Men min dröm är att vi skulle se det lika viktigt att vara en bra arbetsgivare och bli kända för detta – tänk vilken bra förutsättning för att locka till oss bra personal och att våra anställda skall vara stolta över sin arbetsgivare – det ger ringar på vattnet – då kommer man att söka sig hit.

Har våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra arbete, då sprids också ryktet om Partille som en attraktiv arbetsgivare. Har vi personal som mår bra och trivs på sitt arbete så kommer det också våra kommuninvånare till del.

För våra äldre , barn och ungdomar är det viktigt med kontinuitet och trygghet, de är verkligen värda det. Och det är vårt uppdrag.

I vår budget gör vi ett antal satsningar i kommunen. Främst på Utbildnings och Vård och omsorgsnämnden, men vi gör också satsningar i de andra nämnderna.

Vårt budgetförslag innebär 30 öre i skattehöjning- det innebär ca 90 kr i månaden för en person med en inkomst på 30 000. I vår budget satsar vi 10 miljoner på Vård och omsorg, 26,8 miljoner på skolan och 1,5 miljoner mer till Social och arbetsförvaltningen samt 1,5 miljon till KOF , detta i förhållande till de borgerligas förslag. Vi vill i första hand öka bemanningen inom äldreomsorg och förskola/skola. Vi vill ge fler ungdomar möjlighet till ett första arbete genom att skapa fler feriejobb. 120 förra året av 672 ungdomar sökte feriejobb, 316 flickor och 356 pojkar Totalt 128 har fått jobb och tack ja, 61 flickor och 67 pojkar. (12 flickor och 5 pojkar tackade nej och ersattes av andra)

Sammantaget blir detta en ökning av budgeten till nämnderna med 40,3 miljoner inkl välfärdsmiljonerna.

Det innebär att vi i vår budget gör ett resultat på 27,3 miljoner för år 2020. Ett resultat som kan anses rimligt för en god ekonomisk hushållning.

Detta är en budget som tar fasta på att ge våra äldre mer trygghet och att skapa goda förutsättningar för våra barn och ungdomar samt att ge vår personal bra förutsättningar för ett arbete med god kvalitet. Vi vet att ett samhälle som är bra för våra barn och unga är ett samhälle som är bra för alla!

 

facebook Twitter Email