Arbete och välfärd i Partille

Vi socialdemokrater vill stärka samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan. På så sätt kan många fler erbjuda sin kunskap och kompetens på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna arbetar också aktivt för att stötta näringslivet. Ett sätt är att omvandla den så kallade ”Darostomten” till ett arbetsplatsområde för småföretag och kontor men också bostäder. Även Jeriko kan utvecklas till ett framtida arbetsplatsområde.


Bostad en rättighet

Bostäder med god kvalitet har länge varit en självklarhet. Men idag kan många inte ens inom rimlig tid erbjudas egen bostad. En aktiv socialdemokratisk bostadspolitik skapar förutsättningar för att bygga bostäder med olika upplåtelseformer till en rimlig kostnad. Råhult
är ett exempel på ett framtida bostadsområde. Socialdemokraterna vill också bygga fler hyresrätter i de olika kommundelarna och skapa en kommunal bostadsförmedling i samarbete med bostadsbolagen.

Goda kommunikationer
Att leva och bo väl ställer krav på goda kommunikationer. Kollektivtrafiken ska ha en linjesträckning och turtäthet som är anpassad efter
invånarnas behov. Det handlar till exempel om 15 minuters trafik i Partilleringen. Vägarna ska också vara bra, inte minst för gångtrafikanter
och cyklister.Socialdemokraterna arbetar för att utvecklacentrum i de olika kommundelarna och bygga ett sammanhängande cykelbanenät. Vi vill skapa trygga och väl upplysta vägar och platser där människor går och vistas. För att avleda tung trafik förbi Björndammen och Furulund vill vi att en eventuell tvärled mellan E20 och Rv40 utgår från Jeriko. Vi vill också stärka kommunikationen mellan södra och norra Sävedalen.

Ekologiskt hållbart samhälle
Partille ska bli en ”grön” kommun. Vi ska tänka i kretslopp och sikta på ett ekologiskt hållbart samhälle. Därför måste utsläppen minska. Vi
socialdemokrater vill arbeta för att Partille har en ekologiskt hållbar plan för hur vi förvaltar vår miljö, hushåller med energi och använder
förnyelsebara energikällor. Naturupplevelser är bra för hälsan och skänker harmoni. Socialdemokraterna vill behålla skogen i kommunal ägo för att kunna erbjuda Partilleborna goda friluftsmiljöer. Vi vill skapa ett naturrum i Bokedalen och skapa en trygg trafikmiljö med ökad andel kollektivtrafik. Alla ska ha rätt till ett gott inomhusklimat. Vi socialdemokrater vill arbeta för att bullerstörda fastigheter får minskade störningar.
Inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler ska leva upp till ställda krav. För tio år sedan startade Socialdemokraterna ett Agenda 21-arbete för miljön. Det arbetet vill vi återuppta. När alla känner gemensamt ansvar fördjupas demokratin. Även skolornas miljöarbete ska utvecklas. Alla ska med helt enkelt.

Satsa på personalen
Med Socialdemokraterna som arbetsgivare i Partille kommun ska det satsas mer på personalen. Vi vill vara en föregångare när det gäller
anställningstrygghet, anställningsförhållanden, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Lönerna skall vara jämställda. För oss socialdemokrater är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

facebook Twitter Email