Bygga, bo och resa

I Partille ska det finnas en blandning av hyreslägenheter, bostadsrätter och villabebyggelse för att tillgodose allas rätt till eget boende. För att nå målet om att öka invånarantalet till ca 40 000 personer behöver det byggas nya bostäder. Ungdomar ska ges chansen att flytta till eget boende. Välutvecklad kollektivtrafik för snabba transporter såväl inom som utanför Partille.


Vi vill:

  • Att nybyggnation av hyreslägenheter skall ske till rimliga kostnader och vara prisvänliga för alla inkomstgrupper.
  • Värna om de grönområden som finns i Partille. Det innebär det att vi är positiva till förtätning av redan bebyggda områden. Parkområden ska finnas för alla generationer där det finns bostäder.
  • Ha ett blandat boende så att det i varje kommundel finns en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem.
  • Planera för att området kring Säveån blir ett attraktivt promenadstråk.
  • Skapa bra möjligheter för både affärs- och föreningsverksamhet. Affärsverksamhet och boende ska blandas så att vi får attraktiva och trygga områden.
  • Bygga en ny tvärförbindelse från riksväg E20 till riksväg E40.
  • Att alla bostadsområden har tillgång till bra kollektivtrafik och cykelvägar.
  • Öka tryggheten genom att alla gångbanor och cykelvägar har en bra belysning. Stads- och bebyggelseplanering ska beakta brottsförebyggande aspekter. Platser som många besöker som t ex vägarna till och från vår tågstation skall åtgärdas för att bli en säker miljö.
facebook Twitter Email