Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

–Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instrument, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ingenting vi ska slarva bort, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Inför 2016 införde regeringen ett årligt stöd till den…

Läs mer

Medlemsmöte!

Tid: tisdagen den 24 september 
kl 18.00 Plats: OBS ny lokal! Sessionssalen i kommunhuset. Tema: Barnkonventionen samt val av ombud till Göteborgsområdets höstmöte
 Gäst: Janette Olsson, oppositionsregionråd

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som…

Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Regeringen har idag fattat beslut om utredningsdirektiven.

Utredningen ska fram till augusti nästa år arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas. – Engångsprodukter är en av de vanligaste källorna till nedskräpning i naturen och avfallsmängderna i Sverige ökar. En stor del av ökningen beror på användningen av engångsmaterial. Regeringen vill…

Läs mer

300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa.

I dag är köerna ofta långa för vård vid barn- och ungdomspsykiatrin. En orsak till detta är att behovet av vård har ökat. Satsningen på 300 miljoner kronor ska framför allt användas för att öka tillgängligheten till och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa. År 2020 finns ytterligare 100 miljoner kronor som…

Läs mer

Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten på drivmedel sänks. Förslaget ingår i budgetpropositionen 2020.

– I budgetpropositionen 2020 sänks skatten drivmedel den 1 januari 2020 med 900 miljoner kronor. – Skatten vid pump kommer bara följa den allmänna prisutvecklingen (KPI) för 2020. Skatten sänks alltså så att BNP-indexeringen, även kallad överindexeringen, inte får genomslag 2020. – Vi sänker skatten för att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel. Användningen…

Läs mer

Idag minns vi Anna Lindh

Anna Lindh var en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon var en stark röst både i Sverige och globalt. I sin politiska gärning stod hon för mod och envishet. Anna trodde på socialdemokratin och på möjligheten att förändra genom det politiska engagemanget. Idag minns vi Anna Lindh som för 16 år sedan togs ifrån…

Läs mer
I dag öppnar riksdagen och jag redogör för inriktningen för regeringens arbete det kommande året. Jag vill gärna berätta för dig som medlem i Socialdemokraterna hur jag ser på läget och hoppas att du hjälper till att sprida budskapet vidare om hur vi nu bygger ett starkare samhälle och tryggare Sverige.

Skolstart och gula löv i all ära, men för en statsminister är riksmötets öppnande det riktiga hösttecknet. För ett år sedan var det ett helt annat läge i Sverige och i svensk politik. Vi hade precis avslutat en intensiv valrörelse. Redan på valnatten var vi många som konstaterade att blockpolitiken nåtts vägs ände. Vi insåg…

Läs mer

Svenska för föräldralediga

Regeringen föreslår i höstbudgeten att medel ska tillföras insatser för nyanlända och utrikes födda föräldralediga. Satsningen syftar till att förbättra utrikes födda föräldraledigas språkkunskaper.

Längre föräldraledighet kan förlänga framför allt kvinnors etableringstid och även innebära avbrott från tidigare studier i svenska språket, vilket kan innebära en tillbakagång i språkutvecklingen. För att snabba på etableringen i samhället såväl som arbetslivet är språkundervisning under föräldraledigheten en viktig insats. Studieförbunden har bred erfarenhet av att arbeta med utrikes födda i olika delar…

Läs mer

Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

Den S-ledda regeringen förstärker den nationella planen mot rasism och hatbrott med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Samtidigt tillförs arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.
Läs mer

Vårt Partille nummer 3, 2019

Nu kan du läsa senaste numret av vårt partille!

Vårt partille nr 3 2019 Ordförande har ordet Jag är en argare feminist och socialdemokrat än i går.. Mycket argare. Arg för att orättvisorna i samhället är så påtagliga, arg för att människors engagemang hånas och föringas. Arg för att främlingsfientlighet och rasism brer ut sig allt mer. Arg för att diskriminerig och trakasserier har…

Läs mer
facebook Twitter Email